MSB được phép chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ

MSB được phép chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ

Theo thông tin từ MSB, ngày 30/11, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 825 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày từ thời điểm giấy chứng nhận có hiệu lực. 

Cổ phiếu quỹ sẽ được chào bán theo tỷ lệ 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần). Giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phần.

MSB dự tính sẽ thực hiện sau khi cổ phiếu ngân hàng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Ngân hàng đang từng bước triển khai kế hoạch được cổ đông phê duyệt trong đại hội bất thường diễn ra tháng 9/2020. Dự kiến, sau khi phát hành, MSB còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.