Bắc Giang quy hoạch 29 KCN với diện tích 7.840ha trong 10 năm tới

Bắc Giang quy hoạch 29 KCN với diện tích 7.840ha trong 10 năm tới

Ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký quyết định 797 ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Một trong những định hướng mà đề án nêu rõ là tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp. Liên quan đến định hướng này, Bắc Giang xác định tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp; trước mắt quy hoạch và bố trí quỹ đất khoảng 10.000 ha cho nhiệm vụ phát triển công nghiệp. 

Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên phát triển các KCN theo hướng hình thành mới hoặc trên cơ sở mở rộng những cụm công nghiệp (CCN) ở những nơi có đủ quỹ đất, không gian. Chỉ xây dựng mới các  ở những nơi không thể mở KCN hoặc những nơi cần có CCN để giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đó.

Đối với những nơi chưa thể đầu tư ngay để hình thành các KCN thì đầu tư CCN, song phải đầu tư các hạng mục về giao thông, xử lý môi trường, cung cấp điện, nước,… theo tiêu chuẩn của KCN để phát triển thành KCN trong tương lai. 

Đề án nêu rõ, về phát triển các KCN, đến 2030, Bắc Giang sẽ quy hoạch 29 KCN với diện tích 7.840ha. 

Trong đó bao gồm 6 KCN đã thành lập mở rộng diện tích thêm 622ha. Trong đó, các KCN Quang Châu mở rộng 90ha, KCN Hòa Phú mở rộng 307ha (mở rộng giai đoạn I là 85ha, mở rộng giai đoạn II là 222ha), KCN Việt Hàn mở rộng 148ha; sáp nhập CCN Tăng Tiến vào KCN Vân Trung, sáp nhập CCN Tân Mỹ – Hồng Thái vào KCN Việt Hàn, sáp nhập CCN Nội Hoàng vào KCN Song Khê – Nội Hoàng. Tổng diện tích sau mở rộng, sáp nhập của 06 KCN đã thành lập là 2.006ha. 

 3 KCN đã có trong quy hoạch theo Công văn số 216/TTg-CN ngày 23/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Yên Sơn – Bắc Lũng, Yên Lư, Tân Hưng) tiếp tục thực hiện mở rộng diện tích thêm 536ha. Trong đó, KCN Yên Lư mở rộng thêm 223ha, sáp nhập CCN Nham Sơn – Yên Lư vào KCN; KCN Yên Sơn – Bắc Lũng mở rộng thêm 140ha; sáp nhập CCN Tân Hưng vào KCN Tân Hưng), tổng diện tích sau mở rộng là 1.268ha. 

Ngoài ra, 20 KCN mới được quy hoạch với diện tích 4.566ha, gồm: Tiên Sơn – Ninh Sơn (sáp nhập CCN Trung Sơn – Ninh Sơn vào KCN), Quang Châu 2, Song Mai – Nghĩa Trung, Mỹ Thái – Xuân Hương – Tân Dĩnh, Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm, Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện, Đức Giang, Huyền Sơn, Thái Đào – Tân An, Xuân Cẩm – Hương Lâm, Hòa Yên, Yên Sơn, Đồng Phúc, Tự Lạn – Bích Sơn – Trung Sơn, Thượng Lan, Nghĩa Hưng, Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Ngọc Lý, Mỹ Thái. 

Đến giai đoạn sau năm 2030 (giai đoạn 2031-2050), Bắc Giang sẽ giữ nguyên các KCN đã có trong quy hoạch đồng thời mở rộng thêm một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch, quy hoạch mới 3 KCN. 

Ngoài ra, mở rộng 3 KCN đã có trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030 với tổng diện tích mở rộng là 270ha gồm: KCN Huyền Sơn mở rộng 50ha; KCN Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện mở rộng170ha; KCN Yên Sơn – Bắc Lũng mở rộng 50ha. Đồng thời tiến hành quy hoạch mới 03 KCN gồm: KCN Quế Nham (huyện Tân Yên) diện tích 200ha, KCN An Hà (huyện Lạng Giang) diện tích 300ha, KCN Cẩm Lý – Vũ Xá (huyện Lục Nam) 404ha. 

Về phát triển các cụm công nghiệp, đến năm 2030, Bắc Giang sẽ bố trí quy hoạch 65 CCN với diện tích 3.164ha, trong đó: giữ nguyên diện tích 34 CCN đã thành lập với diện tích 1.263ha; mở rộng diện tích 3 CCN hiện có với diện tích sau mở rộng là 225ha (bao gồm: CCN Yên Lư (75ha), CCN Việt Tiến (75ha), CCN Thanh Vân (75ha)); quy hoạch mới 28 CCN với diện tích 1.676ha; đưa ra khỏi quy hoạch 08 CCN, trong đó sáp nhập 6 CCN vào KCN, đưa ra khỏi quy hoạch 03 CCN.