Kinh doanh vận tải có hiệu quả, Vinalines (MVN) báo lãi quý 2/2021 đạt 375 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm trước

Kinh doanh vận tải có hiệu quả, Vinalines (MVN) báo lãi quý 2/2021 đạt 375 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (UpCOM: MVN) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 3.410 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 976 tỷ đồng, tăng 118% so với quý 2/2020.

Trong kỳ MVN ghi nhận gần 152 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ, hoạt động liên kết có lãi gần 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3,7 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí và có lãi khác 95 tỷ đồng MVN lãi sau thuế 724 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ. LNST của công ty mẹ là 375 tỷ đồng, cao gấp 6 lần quý 2/2020.