Chuyển đổi số là điểm tựa để doanh nghiệp cất cánh

Chuyển đổi số là điểm tựa để doanh nghiệp cất cánh

Tân Chủ tịch HANOIBA – Chủ tịch HĐQT Dolphin Sea Air Services Corp Trần Đăng Nam đã chia sẻ về những phương hướng và chương trình hành động của Hội trong nhiệm kỳ 2021-2024.

Ông cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới?

Ông Trần Đăng Nam chia sẻ: Với sứ mệnh “Nâng tầm Doanh nhân trẻ Thủ đô”, nhiệm kỳ 2021-2024, chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì hành động theo tiêu chí đã được đề ra từ Đại hội VII “Gắn kết Doanh nhân – Nâng tầm Giá trị”.Đại hội khoá VIII đã thông qua 6 mục tiêu chủ chốt. Trong đó, 3 mục tiêu đáng lưu ý là: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt thông qua nền tảng số để tăng cường tính gắn kết; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp hội viên; đồng thời, Hội cũng sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng tầm giá trị của Hội và các doanh nghiệp hội viên, lan toả rộng rãi những giá trị tốt đẹp tới xã hội và cộng đồng.