Hạch toán doanh thu một lần, Idico (IDC) có thêm 570 tỷ đồng LNST chưa phân phối trong quý 4/2021

Hạch toán doanh thu một lần, Idico (IDC) có thêm 570 tỷ đồng LNST chưa phân phối trong quý 4/2021

Nhiều khách hàng lớn có nhu cầu thuê bất động sản Khu công nghiệp (BDS KCN) đã ký MOU với Tổng Công ty IDICO (mã chứng khoán IDC). Khi các đường bay quốc tế mở cửa, việc ký hợp đồng chính thức sẽ diễn ra – đây là cơ sở để công ty kỳ vọng tăng trưởng tốt doanh thu lợi nhuận trong năm 2022. Đồng thời, IDC sẽ tiếp tục hạch toán doanh thu một lần với các KCN đã hoàn thành, qua đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh trong 3-5 năm tới.

Mới đây, IDC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 1.114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35,8 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần hợp nhất là 4.324,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 576,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 452,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, IDC đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Theo đó, IDC áp dụng phương pháp hạch toán doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê đã nhận trước tại dự án này.

Theo chuẩn mực kế toán hiện hành, Công ty đã điều chỉnh hồi tố bổ sung đối với số liệu quý 4 năm 2020.