Tối thiểu 500.000 cơ sở sản xuất kinh doanh được nhận hỗ trợ chuyển đổi số vào năm 2025

Tối thiểu 500.000 cơ sở sản xuất kinh doanh được nhận hỗ trợ chuyển đổi số vào năm 2025

Đây là mục tiêu trong dự thảo Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025, hiện đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý. Chương trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi toàn quốc, với đối tượng là các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tối thiểu 500.000 cơ sở sản xuất kinh doanh được nhận các hỗ trợ từ chương trình như công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, tham gia các gói ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số. Đồng thời, chương trình sẽ thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 500 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời công bố cơ sở dữ liệu gồm tối thiểu 100 giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo chương trình đề xuất 7 nhóm hoạt động dự kiến triển khai.

Thứ nhất là xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn chuyển đổi số và môi trường số triển khai chương trình. Cụ thể là phát triển, vận hành cổng thông tin, tăng cường tương tác giữa các đối tượng của chương trình trên môi trường số, xây dựng các tài liệu, công cụ hướng dẫn dùng chung.

Thứ hai là hình thành và tổ chức điều phối mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyển đổi số theo các tiêu chuẩn, xu hướng thế giới sẽ được kết nối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

Thứ ba là hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh qua các khóa đào tạo, bài giảng trực tuyến mở trên môi trường số.

Thứ tư là hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chương trình đánh giá, lựa chọn những cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện để hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số, hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp đồng tư vấn chiến lược từ chuyên gia.

Thứ năm là hỗ trợ ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chương trình xây dựng các gói hỗ trợ, giải pháp công nghệ cho các nhóm đối tượng khác nhau theo quy mô, giai đoạn phát triển kinh doanh và theo lĩnh vực, ngành nghề. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia được hỗ trợ tối đa 50% chi phí ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

Thứ sáu là hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển giải pháp, nền tảng chuyển đổi số, gồm xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá, lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số và kết nối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu.

Thứ bảy là triển khai các hoạt động truyền thông cho chương trình để tạo sự lan tỏa và kết nối.

Qua đó, chương trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số thông qua chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp. Đồng thời, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp số hóa các hoạt động kinh doanh, quy trình quản trị, công nghệ, sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để nâng cao hiệu quả, năng lực và lợi thế cạnh tranh. Các cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình là các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, các hội, hiệp hội triển khai hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu.