Đức Long (DLG): Cổ phiếu tiếp tục ở diện kiểm soát, Tổng Giám đốc bất ngờ từ nhiệm

Đức Long (DLG): Cổ phiếu tiếp tục ở diện kiểm soát, Tổng Giám đốc bất ngờ từ nhiệm

Cổ phiếu DLG của Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục bị giữ nguyên diện kiểm soát. Được biết, mã DLG chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 23/4/2021 do Công ty lỗ ròng trong 2 năm liên tiếp 2019 và 2020 lần lượt hơn 1 tỷ đồng và 907 tỷ đồng. Ngoài ra, DLG còn ghi nhận khoản lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 gần 867 tỷ đồng. Sang nửa đầu năm 2021 DLG có lãi ròng trở lại với gần 25 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu Công ty được chú ý khi liên tục tăng trần, thanh khoản tăng mạnh. Trong khi đó, tình hình kinh doanh kém sắc, kiểm toán còn nhấn mạnh khả năng hoạt động liên tục trước mức lỗ thuần hơn 842 tỷ đồng, đồng thời các khoản nợ ngắn hạn khác đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 239 tỷ đồng. Ngoài ra, DLG còn có một số khoản nợ phải trả đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 1.808 tỷ đồng.