Cổ phiếu GEE tăng kịch trần 40% ngày chào sàn, Gelex Electric công bố lãi 655 tỷ đồng năm 2021

Cổ phiếu GEE tăng kịch trần 40% ngày chào sàn, Gelex Electric công bố lãi 655 tỷ đồng năm 2021

Gelex Electric lãi sau thuế 655 tỷ đồng năm 2021

CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric – mã chứng khoán GEE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. Đây cũng là lần đầu tiên Gelex Electric công bố thông tin tài chính với tư cách là một doanh nghiệp có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn.

Doanh thu cả năm đạt 18.714 tỷ đồng, tăng 13,1% so với doanh thu đạt được năm 2020. Tuy vậy chi phí vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.830 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán hàng hóa thành phẩm đạt 17.406 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu bán hàng hóa đạt 864 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Ngoài ra trong năm công ty còn phát sinh khoản doanh thu xây lắp 187 tỷ đồng và doanh thu bán điện 188 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong năm doanh thu tài chính đạt 395 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính tăng 123 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 744 tỷ đồng (trong đó riêng chi phí lãi vay 516 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2021 Gelex Electric còn 17.136 tỷ đồng nợ phải trả (tăng hơn 3.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.369 tỷ đồng (tăng 1.423 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 6.113 tỷ đồng (tăng hơn 4.400 tỷ đồng so với đầu năm).

Trừ chi phí bán hàng (360 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (387 tỷ đồng) và các chi phí khác, năm 2021 Gelex Electric lãi sau thuế 655 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 566 tỷ đồng. EPS đạt 2.280 đồng.