Quảng Ngãi dừng tổ chức đấu giá đất vì diễn biến dịch phức tạp

Quảng Ngãi dừng tổ chức đấu giá đất vì diễn biến dịch phức tạp

Trong văn bản số 3253/UBND-CNXD, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có ý kiến liên quan tới vướng mắc trong quá trình tổ chức công tác đấu giá quyền sử dụng đất được đề cập theo báo cáo số 16/BC – STNMT ngày 7/7/2021 của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng với mức “nguy cơ rất cao” trong phòng, chống dịch covid-19. Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất việc tạm dừng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi chủ trì theo dõi, chủ động thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất khi có thông báo mới của cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện theo các mốc thời gian sau: Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/8/2021.

Dự án Khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) và dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ (huyện Mộ Đức), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 30/6/2021.

Dự án Khu dân cư và dịch vụ phục vụ KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1) và dự án Đầu tư hạ tầng khu nhà ở công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại KKT Dung Quất, hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/7/2021.

Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương (diện tích 3,08 ha), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 30/6/2021; Khu du lịch Mỹ Khê (diện tích 13,01 ha), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/8/2021.