Giảm lỗ hàng nghìn tỷ đồng giai đoạn 2020 – 2021 do điều chỉnh khấu hao và phân bổ sửa chữa bảo dưỡng máy bay, Vietnam Airlines vẫn âm vốn chủ 2.750 tỷ đồng

Giảm lỗ hàng nghìn tỷ đồng giai đoạn 2020 – 2021 do điều chỉnh khấu hao và phân bổ sửa chữa bảo dưỡng máy bay, Vietnam Airlines vẫn âm vốn chủ 2.750 tỷ đồng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021. Việc công bố chậm hơn so với quy định khi trước đó công ty đã xin gia hạn. 

Doanh thu thuần quý 2/2021 đạt 6.537 tỷ đồng, lỗ gộp 3.497 tỷ đồng, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.528 tỷ đồng. 

Báo cáo cũng cho thấy có sự điều chỉnh trong số liệu quý 2/2020. Doanh thu thuần giữ nguyên 5.995 tỷ đồng, nhưng số lỗ gộp 2.865 tỷ đồng, so với số liệu công bố tại BCTC hợp nhất quý 2/2020 là lỗ 3.874 tỷ đồng. 

Như vậy, đã có những điều chỉnh trong cách ghi nhận giá vốn giúp giảm lỗ gộp. Điều này cũng kéo theo sự thay đổi về lợi nhuận sau thuế, số lỗ được điều chỉnh còn âm 3.022 tỷ đồng so với báo cáo đầu tiên ghi lỗ 4.031 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Vietnam Airlines lỗ sau thuế 8.585 tỷ đồng; số cùng kỳ được điều chỉnh thành lỗ 5.263 tỷ đồng (số ban đầu ghi lỗ 6.642 tỷ đồng).