City Auto (CTF): Quý 2 lãi 8 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ

City Auto (CTF): Quý 2 lãi 8 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần City Auto (mã CK: CTF) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 504 tỷ đồng tăng 31,2% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán chiếm 93% trong doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt gần 35 tỷ đồng – cao gấp hơn 2 lần quý 2/2020.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 18 tỷ đồng xuống còn 2,7 tỷ đồng, các chi phí đều vẫn ở mức cao. Nhờ lãi gộp cao nên City Auto có lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CTF đạt 946 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 16% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 14 tỷ đồng cao gấp 7,8 lần cùng kỳ năm ngoái.