Nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu có thêm đòn bẩy

Nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu có thêm đòn bẩy

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vừa ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Quyết định 15). Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22-7-2019 của UBND tỉnh BR-VT quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Quyết định 18).

Bãi bỏ nhiều quy định chưa phù hợp

Theo UBND tỉnh BR-VT, tại Quyết định 15, địa phương đã sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế và theo kiến nghị của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm chặt chẽ hơn, bảo đảm được việc giám sát, quản lý hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Theo đó, Quyết định 15 bãi bỏ một số quy định chưa phù hợp, gây phát sinh thủ tục hành chính của Quyết định 18. Cụ thể, bãi bỏ quy định tách thửa đối với quy mô diện tích lớn; tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn (lớn hơn 2.000 m2 tại TP Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các địa bàn khác); bãi bỏ nội dung “Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa” cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh gây phát sinh và khó khăn cho người dân; sửa đổi, bãi bỏ các quy định về trách nhiệm thực hiện của các đơn vị có liên quan đến các nội dung đã được bãi bỏ.