Quảng Ngãi điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Quảng Ngãi điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì giai đoạn năm 2021-2030, tổng nhu cầu nhà ở xây mới tăng thêm là 77.847 nhà, tương ứng với diện tích hơn 10,9 triệu mét vuông.

Dự kiến, kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu phát triển nhà ở xây mới là 38.924 căn, tương đương với diện tích hơn 5,4 triệu mét vuông. Diện tích nhà ở do dân tự cải tạo, sửa chữa là hơn 1,1 triệu mét vuông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng tham mưu điều chỉnh, bổ sung về các chỉ tiêu phát triển nhà ở, diện tích đất để xây dựng nhà ở. Trong đó, với nhà ở thương mại và dân tự xây trong dự án khu đô thị, khu dân cư giai đoạn 2021-2025, thì chủ yếu phát triển nhà ở thấp tầng, kết hợp với biệt thự nhà vườn, tổng diện tích khoảng 4,9 triệu mét vuông. Với nhà ở các nhóm đối tượng xã hội giai đoạn 2021-2025, xây dựng khoảng 272 nghìn mét vuông. Nhà ở công vụ giai đoạn 2021-2025 xây dựng khoảng 4 nghìn mét vuông…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, việc điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 là rất cần thiết. Việc điều chỉnh để từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn tỉnh, xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội của tỉnh. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở trong thời gian đến.

UBND tỉnh thống nhất với Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu Sở Xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương để hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian lập hoàn chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm theo Kế hoạch điều chỉnh, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển các dự án nhà ở, tạo quỹ đất ở phục vụ cho chiều hướng phát triển nhà ở của tỉnh…

Theo rà soát và kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở do Tổng Cục Thống kê công bố, toàn tỉnh có 358.015 nhà, tăng 17.681 căn so với năm 2015. Trong đó, khu vực đô thị có 58.289 căn, khu vực nông thôn có 299.726 căn. Tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 32,4 triệu mét vuông.