3 rào cản lớn cần đạt nếu muốn niêm yết tại Mỹ thông qua SPAC: Công bố thông tin, kiểm soát nội bộ và định giá

3 rào cản lớn cần đạt nếu muốn niêm yết tại Mỹ thông qua SPAC: Công bố thông tin, kiểm soát nội bộ và định giá

Giám đốc tài chính tại doanh nghiệp hợp nhất với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) phải đối mặt với những trở ngại trong việc chuẩn bị cho công tác định giá và thiết lập các kiểm soát nội bộ trong một khoảng thời gian ngắn, khi các cơ quan quản lý Mỹ đang tăng cường giám sát các giao dịch.