SSI Research: ACB tính một phần chi phí nhân viên 9 tháng cuối năm vào quý I

SSI Research: ACB tính một phần chi phí nhân viên 9 tháng cuối năm vào quý I

Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán SSI – SSI Research vừa có báo cáo cập nhật về ACB ( HNX: ACB). Báo cáo đề cập ACB báo lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.368 tỷ đồng, tăng 25,4% và 1.925 tỷ đồng, tăng 12,8% trong quý I. 

Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế thấp hơn tổng thu nhập hoạt động do chi phí hoạt động tăng 31,2%, chủ yếu bởi chi phí nhân viên cao hơn 88% so với quý I. Ngân hàng đã ghi nhận một phần chi phí lương kinh doanh cho 3 quý cuối năm luôn trong quý đầu tiên. 

Nếu không tính đến chi phí nhân viên từ tháng 4 đến tháng 12 và lãi ghi nhận từ bán trái phiếu Chính phủ, lợi nhuận trước thuế trong quý I tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 0,66% và 0,97%. ACB vẫn có thể mở rộng hệ số NIM.