Dự phòng tổn thất đầu tư ở mức cao, quý 2 công ty mẹ Minh Phú (MPC) lãi 76 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ 2020

Dự phòng tổn thất đầu tư ở mức cao, quý 2 công ty mẹ Minh Phú (MPC) lãi 76 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UpCOM: MPC) đã công bố BCTC quý 2/2021 của riêng công ty mẹ, đồng thời cũng có văn bản xin gia hạn nộp BCTC hợp nhất đến ngày 20/8/2021.

Theo BCTC riêng, quý 2 công ty mẹ MPC có 2.881 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 320,6 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 2/2020.

Trong kỳ hoạt động tài chính thay đổi theo hướng bất lợi trong đó doanh thu giảm mạnh từ 77 tỷ đồng xuống còn gần 20 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng mạnh từ 60 tỷ đồng lên 105,4 tỷ đồng do tăng trích lập dự phòng đầu tư tài chính.