Vinataba thu gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ

Vinataba thu gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm (kết thúc ngày 30/6/2021). 

Doanh thu thuần đạt 9.970 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1.917 tỷ đồng, tăng 6%. 

Lợi nhuận thuần 609 tỷ đồng, tăng hơn 9%. Tuy nhiên, do nửa đầu năm Vinataba đã góp 100 tỷ đồng cho quỹ phòng chống COVID-19, khoản này được trích vào chi phí khác khiến lợi nhuận trước thuế còn lại 656 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế 529 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc về công ty mẹ 434 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 12%.