Đề nghị Quốc hội cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý 2.500 tỷ đồng cho VDB

Đề nghị Quốc hội cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý 2.500 tỷ đồng cho VDB

Tại phiên họp toàn thể tại hội trường vào chiều 11/11, Quốc hội đã thảo luận về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam ( VDB ).

Thực hiện khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung giao kế hoạch trung hạn cho VDB.

Nội dung này đã được Quốc hội, UBTVQH xem xét, cho ý kiến và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng 2.500 tỷ đồng trong tổng số 9.015 tỷ đồng dự kiến cấp vốn điều lệ cho VDB để thanh toán phần còn thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho VDB.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019-2021”, Chính phủ đã xác định chênh lệch lãi suất và phí quản lý thuộc nghĩa vụ của ngân sách Trung ương phải cấp bù cho VDB.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ vì các lý do: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019-2021”.

Chính phủ đã rà soát, báo cáo số phải thanh toán, số đã bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư, số còn thiếu trong kế hoạch vốn đầu tư và nguồn lực thực hiện, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Việc thanh toán số vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương, do chưa bố trí đủ để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 của VDB theo quy định của pháp luật là cần thiết để bảo đảm thanh khoản và an toàn hoạt động của ngân hàng.

Do đó, Ủy Ban Tài chính Ngân sách đề nghị Quốc hội xem xét, cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho VDB và đề nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trước đó, tại tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho VDB sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ Chính phủ đã báo cáo UBTVQH về nội dung này.

Báo cáo thẩm tra về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho Ngân hàng VDB do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày đã nêu rõ, việc Chính phủ trình bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cho VDB là đúng thẩm quyền.

Theo ông Hải, việc thanh toán số vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách, do chưa bố trí đủ để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 của VDB theo quy định là cần thiết để bảo đảm thanh khoản và an toàn hoạt động của VDB.