Quý 2, dự kiến huy động 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Quý 2, dự kiến huy động 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo kế hoạch này, khối lượng đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý 2/2021 qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 100.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Khối lượng dự kiến huy động này gấp gần 3 lần so với trái phiếu Chính phủ đã huy động thành công trong quý 1. 

Trong đó, 2 kỳ hạn 10 năm và 15 năm có khối lượng cao nhất là 35.000 tỷ đồng. Các kỳ hạn còn lại khối lượng phát hành từ 10.000 tỷ đồng trở xuống. Kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm và 30 năm là 8.000 tỷ đồng/kỳ hạn.

Kho bạc Nhà nước cũng cho biết, trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.